Wettelijke mededeling

PRIVACYBELEID conform artikelen 13 en 14 van EU-verordening 2016/679, "Verordening" of "GDPR"

  Dit document is op grond van artikelen opgesteld 13 en 14 van EU-verordening 2016/679 (hierna: "AVG") om u in staat te stellen ons privacybeleid te kennen en te weten hoe uw persoonlijke gegevens worden beheerd wanneer u onze sites of onze sociale pagina's gebruikt. Wij nodigen u daarom uit om, voordat u enige persoonsgegevens meedeelt aan de Verwerkingsverantwoordelijke, dit Privacybeleid aandachtig te lezen, omdat het belangrijke informatie bevat over de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

  De Global Store Company van Bagno Marcos Antonio P.I. 03416980138 met hoofdkantoor in Cascina Valle-Stazione di Carimate 22060 (COMO) • Via dei Giovi, 8D (hierna "BMC"), is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens die via deze website ("Site") worden verzameld en zal overgaan tot hun verwerking in overeenstemming met de huidige wetgeving en zoals hieronder uiteengezet.

 

1) Categorieën van persoonsgegevens

 

  Onder de gegevens die worden verzameld door onafhankelijk of via derden op deze website te surfen, vallen: e-mail, telefoonnummer, naam, achternaam, stad, geslacht, e-mail, tel, gsm, enz. en verschillende soorten gegevens Persoonlijke gegevens kunnen worden vrijwillig ingevoerd door de Gebruiker, of automatisch verzameld tijdens het gebruik van deze website. NTC verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van degenen die de Website bezoeken en bezoeken: www.globaltradeservice.it - ​​​​www.casa-shopping.com

 

  1.1. Persoonsgegevens worden automatisch verzameld

 

Navigatie gegevens. De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verwerven tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard kunnen toelaten - door verwerking en associatie met gegevens die namens ons worden bewaard, ook door bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking - om gebruikers te identificeren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Site en om de correcte werking ervan te controleren, om anomalieën en/of misbruiken op te sporen, of om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de Site of van derde partijen waarnaar wordt verwezen in punt 2. Deze categorie gegevens omvat "Gebruiksgegevens" zoals hieronder gedefinieerd. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan altijd worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder.

 

Informatie op geaggregeerd niveau met betrekking tot gebruikersgedrag op de Site verzameld door het gebruik van Cookies. Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door deze website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, heeft, tenzij anders aangegeven, tot doel de gebruiker te identificeren en de relatieve voorkeuren vast te leggen voor commerciële of promotionele doeleinden die strikt verband houden voor de levering van de door de Gebruiker gevraagde dienst. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door BMC. Lees ons Cookiebeleid.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan om geen enkele reden verantwoordelijk worden gehouden, noch kan hij enige vorm van betwisting ontvangen, aangezien in dat geval de verwerking zal worden toegestaan ​​aangezien het gaat om gegevens die door de belanghebbende duidelijk openbaar zijn gemaakt, in overeenstemming met art. 9, lid 2, onder e), van de AVG.

 

1.2. Rechtstreeks door u verstrekte persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens, contactgegevens en andere persoonsgegevens die u verstrekt bij het vrijwillig invullen van formulieren op onze website (bijvoorbeeld om u aan te melden voor de nieuwsbrief of om te reageren op een van onze vacatures);

 

Alle contacten met BMC via de Klantendienst die beschikbaar is in de rubriek "CONTACT" van onze website, of het facultatief en spontaan verzenden van berichten, e-mail of traditionele post naar de BMC-adressen die op de Website worden vermeld, impliceren de latere verwerving van het adres , ook e-mail, de afzender of het relatieve telefoonnummer, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in de betreffende communicatie zijn opgenomen.

 

Gegevens verzonden naar BMC, voor eventuele personeelszoekopdrachten voor het eigenaarbedrijf of gericht op zoekopdrachten voor externe bedrijven door het verzenden van cv's.

 

2) Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden elektronisch verzameld en verwerkt, ook met behulp van elektronische en informatiemiddelen, volgens de beginselen van noodzakelijkheid, rechtmatigheid, correctheid, evenredigheid en transparantie voor de doeleinden en volgens de voorwaarden van rechtmatigheid (zogenaamde rechtsgronden) van zoals aangegeven hieronder:

 

tot. U in staat stellen om door onze site te bladeren en u in staat te stellen de daarop aangeboden diensten te gebruiken

 

1. om de jouwe te beantwoorden verzoek, om u op uw verzoek assistentie te verlenen via onze Klantenservice die beschikbaar is in de "BMC"-sectie van onze website, of per e-mail of per telefoon;

 

2. voor het invullen van het contactformulier. Door het contactformulier in te vullen met zijn eigen gegevens, stemt de gebruiker ermee in dat deze worden gebruikt om te reageren op verzoeken om informatie, schattingen of andere aard die wordt aangegeven in de kop van het formulier zelf;

 

b. Marketing

 

Om contact op te nemen met de Gebruiker via de mailinglijst- of nieuwsbriefdiensten. Door zich te abonneren op de mailinglijst of op de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst met contacten waarnaar berichten kunnen worden verzonden, via sms of e-mail, die informatie bevatten, voornamelijk van commerciële en promotionele aard met betrekking tot de producten en diensten van BMC. Om u reclame- en promotiemateriaal te sturen per post en per telefoon of elektronische communicatie, zoals e-mail, sms en mms en andere door u geautoriseerde digitale kanalen. De wettelijke basis van deze behandeling is uw toestemming (verzameld bij het invullen van het formulier) die op elk moment kan worden ingetrokken.

 

c. Rechtsbescherming en naleving van de gebruiksvoorwaarden van de site en verificatie van de naleving van de bepalingen opgelegd door de sectorale wetgeving

 

Om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site of derden en om elk gedrag te beheren dat in strijd is met de bepalingen van de sectorwetgeving, en om onze rechten te beschermen in de rechtbank of in de voorbereidende stadia voor de uiteindelijke vaststelling van het vonnis , om vervolgens, op verzoek van de overheidsinstantie, de Persoonsgegevens bekend te maken. De wettelijke basis van deze behandeling is de noodzaak om onze legitieme belangen na te streven (bescherming van onze rechten in de rechtbank en controle van de naleving van de wettelijke bepalingen opgelegd door de sectorale wetgeving).

 

d. Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Om te voldoen aan verplichtingen opgelegd door wet- of regelgeving of door bevelen van de bevoegde autoriteiten. De wettelijke basis van deze behandeling is de noodzaak om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

En. Rechtsbescherming bij geschillen

 

In het geval dat het nodig is om onszelf te verdedigen of actie te ondernemen, of zelfs claims tegen u of derden in te dienen, kunnen we de persoonlijke gegevens die we redelijkerwijs nodig achten om te verwerken voor deze doeleinden bewaren en voor de tijd waarin een dergelijke claim kan worden ingediend. achtervolgd. De wettelijke basis voor deze verwerking is de noodzaak om onze legitieme belangen na te streven (bescherming van onze rechten in geval van geschillen).

 

3) Aard van de verstrekking van persoonsgegevens

 

Het verstrekken van persoonlijke gegevens, door te klikken met een speciale "VLAG" op de website of in de vakken aan de onderkant van de modules of formulieren die beschikbaar zijn op de onze. Het recht om gegevens te verstrekken is gratis. Door geen toestemming te geven voor de verwerking, is het niet mogelijk om de gevraagde diensten te verlenen of om communicatie te verzenden, inclusief deelname aan selectieve processen (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een abonnement op de nieuwsbrief, het verzenden van berichten of andere communicatie of voor het doorsturen van een cv). en de ontbrekende, onvolledige of onware communicatie maakt het onmogelijk om de gevraagde service te verlenen

 

4) Ontvangers van persoonsgegevens

 

Voor het nastreven van de hierboven aangegeven doeleinden zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt door geautoriseerd personeel van BMC, zoals bijvoorbeeld geautoriseerd personeel van de afdeling Marketing, Human Resources en de afdeling Informatiesystemen, evenals door geautoriseerd personeel van bedrijven die opereren, voor onze rekening, als gegevensverwerkers of gezamenlijke gegevensbeheerders. Waar strikt noodzakelijk voor het nastreven van de hierboven vermelde doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens ook worden meegedeeld aan onafhankelijke derde partijen die verwerkingsverantwoordelijken zijn, zoals de bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld in geval van aangifte van diefstal of geschillenbeslechting of belasting- en belasting).

 

5) Periode en plaats van opslag van persoonsgegevens

 

BMC verwerkt uw persoonsgegevens op de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie behalve in de gevallen en met de garanties voorzien door de artikelen 15, 45 en 46 van de verordening. BMC, of ​​het bedrijf dat namens haar is aangesteld als Gegevensverwerker, bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het nastreven van de hierboven vermelde doeleinden, met inachtneming van de burgerrechtelijke en fiscale instandhoudingsverplichtingen en de door de wet vastgestelde limieten, en in ieder geval , tot aan de uitdrukkelijke intrekking van de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die op elk moment kan worden uitgevoerd om eenvoudigweg te schrijven naar privacy@globaltradeservice.it. In ieder geval doet het intrekken van de toestemming geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking. De gegevens hebben in relatie tot hun doel waarvoor gedifferentieerde bewaartermijnen worden verwerkt. Met name de verwerkte gegevens van administratieve/boekhoudkundige aard kunnen worden bewaard gedurende de volgende 10 jaar vanaf het einde van het fiscale jaar van hun verkrijging, om eventuele aanslagen en/of betwistingen van fiscale aard te behandelen. Voor gegevens die zijn verzameld voor commerciële of marketingdoeleinden, inclusief selectieve processen, zijn de opslagtijden in overeenstemming met de werkelijke behoeften, met volledige inachtneming van het principe van tijdsminimalisatie, echter voor een periode van maximaal 48 maanden.

 

6) Uw rechten

 

Zoals geïnteresseerd, op grond van artikelen 7 en van 15 tot 22 van het "Reglement", hebt u het recht om:

 

een bevestiging ontvangen van het bestaan ​​van uw persoonsgegevens, toegang krijgen tot de inhoud ervan en een kopie verkrijgen (artikel 15 recht op toegang);

 

uw persoonsgegevens bijwerken, wijzigen en/of corrigeren (art. 16 recht op rectificatie);

 

de annulering of beperking van de gegevensverwerking vragen in de gevallen waarin het "Reglement" voorziet, inclusief gevallen waarin de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of indien bewaring niet nodig is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt (artikelen 17-18 recht op annulering en recht op beperking);

 

de toestemming intrekken, indien gegeven, op elk moment en zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming gegeven vóór de intrekking (art. 7 recht om toestemming in te trekken);

 

binnen de grenzen van de bepalingen van het "Reglement", een kopie ontvangen van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat en verzoeken dat dergelijke gegevens worden overgedragen aan een andere gegevensbeheerder indien dit technisch mogelijk is (art. 20 recht op dataportabiliteit);

 

je hebt ook het recht om je te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van je gegevens (art. 21 recht van verzet).

 

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: privacy@globaltradeservice.it of door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het volgende adres: Bagno Marcos Antonio gevestigd in Carimate (COMO) • Via dei Giovi n. 8d, (over de Privacy Manager).

 

We herinneren u er ook aan dat u voor het eenvoudig bijwerken van uw persoonlijke gegevens ook op elk moment 3515554892 kunt bellen of voor vragen of verduidelijkingen kunt schrijven naar privacy@globaltradeservice.it.

 

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit in geval van een overtreding van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Privacy Garant op www.garanteprivacy.it

 

7) Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

 

De verwerkingsverantwoordelijke is Bagno Marcos Antonio met hoofdkantoor in Cascina Valle-Stazione di Carimate 22060 (COMO), Via dei Giovi n. 8d E-mail: privacy@globaltradeservice.it, tel. 3515554892, te bereiken op het opgegeven e-mailadres, of door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar voornoemd adres, (c.a. Privacy Manager).

 

Overeenkomstig art. 37 van de AVG, de functionaris voor gegevensbescherming, namens de gegevensbeheerder, is het bedrijf Bagno Marcos Antonio, met hoofdkantoor in Cascina Valle-Stazione di Carimate 22060 (COMO), in via dei Giovi n. 8/d, met wie contact kan worden opgenomen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: privacy@globaltradeservice.it.

 

8) Updates

 

Deze informatie kan in de loop van de tijd worden bijgewerkt en in dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door de meest recent bijgewerkte versie op de Website te publiceren.

 

Laatst bijgewerkt: 11/07/2022

 

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan dit privacybeleid aan te brengen door gebruikers hiervan op deze pagina op de hoogte te stellen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de hierboven vermelde datum van de laatste wijziging.

 

Rechten

 

tot. U in staat stellen om door onze site te bladeren en u in staat te stellen de daarop aangeboden diensten te gebruiken

 

Toestemming om gegevens te verwerken

 

b. Marketing

 

Toestemming om gegevens te verwerken

 

Dank je

Wereldwijde winkel van Bagno Marcos Antonio